Website over Klein Deuteren en familie de Leeuw.
voorhuis
    Tijdtafel met naamswijziging van Oeteren naar Deuteren en zijn omgeving.  
    ivm copyright zou hier niets mogen staan, maar heeft het maken van een website over stamboom of iets anders dan nog wel zin? Waar zijn we nou mee bezig. We verdienen hier niets mee. Mocht hier materiaal op staan waarvoor ik nog geen copyright heb, laat mij dit dan weten, dan verwijder ik het materiaal.  
  vanaf de IJzertijd Zeer recent (in april 1993) deed zich echter bij Klein Deuteren naar aanleiding van nieuwbouw op een deel van de terp de gelegenheid voor een archeologische waarneming te doen. Een verrassende conclusie was dat het hier geen echte terp betrof, maar een natuurlijke dekzandhoogte 1. Reeds in de IJzertijd bleek hier gewoond te zijn getuige enkele aardescherven. Samen met de dichtbijgelegen Koedonk behoort Klein Deuteren tot de restanten van een dekzandrug 2 aan de westzijde van de stad.
 1. 'Gemeente ´s-Hertogenbosch, afdeling Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten, A. van Drunen: ´Bouwhistorische en Archeologische berichten´
 2. 'De donk waarop ’s-Hertogenbosch zich ontwikkelde (het gebied rond de huidige Markt), is een restant van de ter plaatse onderbroken dekzandrug. Andere restanten zijn de donken van Klein- en Groot-Deuteren en de uitlopers van de dekzandrug Rosmalen-Herpen waarop Orthen, de Heinis en Hintham liggen.'
 
  vanaf 1100 Men begon de rivieren 1 te bedijken in stroomopwaartse richting. Hierdoor werden er meer en hevigere overstromingen 2 veroorzaakt. De oorspronkelijke donken waren te laag en men is de natuurlijke dekzandhoogten gaan ophogen tot terpen.
 1. Volgens J.v.d.Vaart, Groot Deuteren_uitbreidingsplan West II
 2. Pas in de 15de eeuw waren er overstromingen. Voor 1446 waren de polders beneden de stad ingedijkt. Na 1446 werden de polders boven de stad ingedijkt.
 
  vanaf 1185 Het ontstaan van Den Bosch 1; voor 1185 was ter plekke van Den Bosch een groot bos van Hertog Hendrik van Brabant. Men vestigde zich daar voor het eerst in 1185. De Heusdenaren werden jaloers op dit groeiende en welvarende dorp en vermoorden de dorpelingen en brandden het dorp plat. De Hertog besloot toen met medewerking van Brussel, Leuven en Antwerpen een stadsmuur rondom Den Bosch te plaatsen.
 1. Noord Brabants museum: Het Beleg van ´s Hertogenbosch in 1629, blz 36. Bijnamen van de stad: De Moerasdraak, Het Rome van het Noorden.
 
  vanaf 1300 Op de meeste terpen bewoning: bij opgravingen komt men complete begraven runderen 1 tegen op Klein Deuteren.
 1. Gemeente ´s-Hertogenbosch, afdeling Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten, J.R. Treling: ´Bouwhistorische en Archeologische berichten´
 
 

1318

 

In datzelfde jaar 1318 start de stad de bouw van de gotische St. Janskerk en nogmaals van datzelfde jaar dateert de oprichting van de Lieve Vrouwe Broederschap, die als "illustere" societas nog heden ten dage "obdurat". Voor de bouw van de vestigingsmuren krijgt de stad van Jan III alle faciliteiten. Zo mag zij haar accijnsen verhogen en het bos "Euther" (Deuteren) verkopen. Deze bossen bestonden uitElzen-, eiken- en wilgenhout en werd om de 5 jaar gekapt volgens BHIC.

 1. Schutjes: Kerkgeschiedenis van Den Bosch, deel 4 blz165. Hoogstwaarschijnlijk heeft Schutjes zelf gekozen voor de benaming Cleyne Oterken!
 2. C.E. Hermans: ´Bijdragen tot de geschiedenis´. Ook hij zal zelf gekozen hebben tot de naam Klein Oeteren, om de lokatie duidelijk te maken!
 
 

24 juni 1321

 

Weer enige jaren later, op 24 juni 1321, mocht de stad het bos "Euter"(Deuteren) verkopen. Aan dat arsenaal van gronden die verkocht mochten worden werd op 4 januari 1341 nog een 1000 morgen land toegevoegd.

 1. uit "het schepenprotocol van 's Hertogenbosch, 1367-1400" van MHM Spierings
 
  8 okt 1329 Cleyne Oterken 1; No.49 1329, 8 oktober. Domin post Remigii. Jan III vergunt aan stad 's Hertogenbosch, het hout te Klein 'Oeteren' 2 (Deuteren) te verkoopen. Het zegel des hertogs nog gaaf.
 1. Schutjes: Kerkgeschiedenis van Den Bosch, deel 4 blz165. Hoogstwaarschijnlijk heeft Schutjes zelf gekozen voor de benaming Cleyne Oterken!
 2. C.E. Hermans: ´Bijdragen tot de geschiedenis´. Ook hij zal zelf gekozen hebben tot de naam Klein Oeteren, om de lokatie duidelijk te maken!
 
  27 mrt. 1348 Goswinus Cnode draagt 1 morgen land (deel uit makende uit 1000 morgen land) gelegen aan 'Oeteren' over aan Jutte, de meesteres van het Grootgasthuis 1 te Den Bosch.
 1. Schepenen in Den Bosch oorkonden.
 
 

5 jan 1380

 

Zo beloven op 5 januari 1380 Art Ennekes van Vlijmen en Reynken van Beek dat zij aan Goossen Moedel van den Steenweg een "eytsel torf"zullen leveren, dat is zoveel als voor één keer steenbakken nodig is (ad unam cremationem lapidum). Zij zullen die turf leveren in de Oetheren (Deuteren) op het water en "per pleytas", maar bij laag water (si aqua fuerit tempore delierations adeo parva) zullen zij afleveren vóór de steenbakkerij van Goossen op de Laagdonk, dat is tussen Den Bosch en Orthen.

 1. uit "het schepenprotocol van 's Hertogenbosch, 1367-1400" van MHM Spierings
 
  1352-1542 etc. De stadsmuren rondom Den Bosch werden gestaag opgetrokken.  
  1397 Brabants-Gelderschen oorlog; duur 8 jaar.  
  1400 Grote sterfte 1 te Den Bosch.
 1. Verzameling van Kronyken, eerste stuk van P. Stokvis, blz 51
 
  1416-1417 Anno Domini millesimo ccccc en xvj en xvij regneerde ten Bosch een ververlycke siecte, genuemt pleurites of die steect 1, daer mennich mensch of storff oft pestilencie geweest hadde.
 1. Uit P. Stokvis, ´Verzameling van Kronyken betrekkelijk de stad en meyerij van ´s Hertogenbosch´; borstvliesontsteking met stekende pijn in de zijde.
 
  1406 Item Vrancke van Orten, van den dijc tusschen maelstr. ende den Bosch ende die Oeteren 1 te verwaren van den allinger jaer, 2 gul.(gulden).
 1. R. van Zijlen: Inventaris der archieven van de stad Den Bosch.
 
  1439-1442 Grote sterfte door de Pest te Den Bosch. In dit iaer was ten Bosch een groote swaer pestilencie, welche sterfte duerde van dit iaer totten iaere van xlij. Die sterft was so groot, dat die stat soo leech stont, dat dat gras in allen straten wassende was gelyck in campen en velden.  
  12 juni 1463 Door een felle brand in de stad Den Bosch, verbranden niet alleen 4000 woningen, maar ook het stadhuis.  
  1478 Gelderschen oorlog in samenwerking met de Fransen.  
  1516 Aanleg van een nieuwe dijk 1 vanaf de Koepoort 2 'nae de Oeteren' naar Vlijmen, Heusden, de 'Langer straten' en verder naar Holland. De dijk langs de Dieze. ´Iem anno[1500] dartich heeft men eerst gemeackt een schoon nieu poorte en voorts een nieuwe haven te varen, te riden en te gaen, wesende eenen nieuwen dyck van den Coepoorte ofte sint Ianspoort die slincker hant aen die Donck te varen nae de Oeten 3 tot Vlimen, Huesden, totter Langer straten en voorts nae Hollant, alst blyckt dat op eenen grooten penninck stont, ende daer over varent of wagens, cryswagens etc.´
 1. Krantenartikel van Pater Adrianus O.F.M. Cap [1884-1962, Joseph Joannus Gerardus Koens]: ´Deuteren, eertijds een gehucht thans een stadswijk´
 2. Is de St. Janspoort
 3. Oeteren, uit: P. Stokvis, ´Verzameling van Kronyken betrekkelijk de stad en meyerij van ´s Hertogenbosch´, blz 105.
 
  1520 Den Bosch telt ongeveer 25.000 1 inwoners.
 1. Krantenartikel van A.C.W. van der Wel: 'Verkrotting deed Bosche binnenstad de das om'
 
  1524 Goyard den timmerman heeft met helpers ieder 4 dagen getimmerd en gerepareerd die vlonder 1 bij der Oetheren 2. Op 1 april 1524 hadden de Geldersen namelijk Orthen in brand gestoken.
 1. Foto van de vlonder.
 2. Krantenartikel van Pater Adrianus O.F.M. Cap [1884-1962, Joseph Joannus Gerardus Koens]: 'Deuteren, eertijds een gehucht thans een stadswijk'.
 
  febr 1531 Transportbrief 1 van een erfcijns, groot 3 Carolusgulden 'd jaars, gevestigd op een huis, erf, hof en land gelegen te plaatse die Oetheren, toekomende aan Jacobus, zoon van Tjeodorus van Hedel.
 1. H.J.M. van Rooy, 'Oud-archief van het Grootziekengasthuis te Den Bosch', 1531/2 notariele kopie.
 
  5 juni 1543 'Item in die maent van Iunio, den vijfsten dach des smergens ontrent een huere inder nacht, syn overcomen die Gelderscen 1 wt Boemel tot Empel, ende hebben gebrant tot Hintem xiiij huyen 2, toebehorende Claes die Mol, Hilleken Theuwen, Simon de Mol, Lang Henric Mol, Ian de Becker, den bloc aen die merct, Ruel die Mol, Dirc Ruelen, Hubert inden Leeu, Goeyart van Engelant, Gozen van Beeck, Dirck en Jan van Engelant.
 1. P. Stokvis, 'Verzameling van Kronyken betrekkelijk de stad en meyerij van 's Hertogenbosch', hierin de Kronieken van Aelbertus Cuperinus [overl.1560], blz 120.
 2. 14 huizen, waaronder ook een blok gelegen aan de markt.
 
  19 juni 1543 'Den XIXsten dach in Iunio syn die van Bommel overgecomen tot Empel en soo nae Engelen gaende opt Oeteren 1 ijc sterck, ende hebben daer eenen grooten rooff gehaelt van beesten en gebrant Dachverlies hoeve mit c schapen ende den kinderen Toelincxhoeve': 1100 2 man van de Geldersen hebben veel beesten geroofd en de hoeven van Dachverlies en die van de kinderen van Toelincx in brand gestoken.'
 1. P. Stokvis, 'Verzameling van Kronyken betrekkelijk de stad en meyerij van 's Hertogenbosch', hierin de Kronieken van Aelbertus Cuperinus [overl.1560], blz 120.
 2. Volgens krantenartikel van Pater Adrianus O.F.M. Cap [1884-1962, Joseph Joannus Gerardus Koens]: 'Deuteren, eertijds een gehucht thans een stadswijk'.
 
  1579 Uitgaven aan timmerwerk op 4 april aan Jan Janssen, Jan Peeters, Ariaen Gerits, elk 6 dagen gewerkt opte Uteren 1 aende brugge 2 aldair. En op 25 april na pasen door Jan Janssen met de zijnen gewerkt aende hoochbrug opt Uteren.
 1. Krantenartikel van Pater Adrianus O.F.M. Cap [1884-1962, Joseph Joannus Gerardus Koens]: 'Deuteren, eertijds een gehucht thans een stadswijk' en de Kronieken van Aelbertus Cuperinus [overl.1560]
 2. Foto van de vlonder
 
  22 sept 1583 Uitgave van bodeloon aan de soldaat Jan Jacops, omdat hij op bevel van de Heren buiten de stad is geweest in de nacht 'opt Oeteren' 1, om de wachten te waarschuwen voor de aankomst van vijanden. Dus als wachter te Deuteren om aan de wacht aan de St. Janspoort de komst van de vijand tijdig kennis te geven.
 1. R. van Zijlen, 'Inventaris der archieven van de stad Den Bosch'.
 
  30 juni 1587 Register van den rentmeester der Domeinen voor 't kwartier Den Bosch inhoudende: p: dezelfde verklaart, dat ten zijnen overstaan is afgepaald een stuk gemeente dat door de Schepenen, Burgemeester en naburen van Vught, Cromvoirt en Oetheren 1 was verkocht aan Mathijs van der Meer en gelegen was aan den Winterstroom achter het Convent der Karthuizers te Vught.
 1. A.F.O. van Sasse van Ysselt: 'Nieuwe catalogus der oorkonden en handschriften'.
 
  29 dec 1593 Schepenbrief, waarbij Margriet dochter van wijlen Aerts Peeterszoon de Bont, weduwe van Jan Bernts, aan het Grootgasthuis overdraagt een kamp land, groot 2 morgen, gelegen binnen de vrijdom der stad Den Bosch, ter plaatse genaamd, achter d'Oetheren 1, met last van een jaarlijkse betaling van 30 stuivers tot aankoop van kaarsen in het Onze Lieve Vrouwenhuisje in de Beurdsebrug.
 1. H.J.M. van Rooy, 'Oud-archief van het Grootziekengasthuis te Den Bosch': I2386
 
  1594 Op St. Jacobsdag 1 in 1543 deed Martin van Rossum 2 te Vught en hier brand 3 stichten, waarop bevel gegeven werd sommige huizen bij de stad niet meer op te bouwen, en den 4 aug. 1580 gelastte men alle huizen op de Vranckenhof af te breken en de bomen op de Reut 4 te rooijen, op welke vernieling in 1594 nog nadere beslissing kwam. Buiten de St. Janspoort tot aan Deuteren vindt men geene vermelding van vroegere gestaan hebbende huizen 5. ' Er is tot nu toe nog geen sprake van behuizing 6 op dekzandhoogte Klein Deuteren. Maar wel op de kaart getekend, zie het kaartmateriaal.
 1. 25 juli
 2. Noord Brabants museum:'Het Beleg van 's Hertogenbosch in 1629', blz 36; Maarten van Rossum, een Gelderse aanvoerder, veroorzaakte voor een deel dat de handel van Den Bosch begon af te nemen.
 3. Noord Brabants museum: 'Het Beleg van 's Hertogenbosch in 1629', blz 36; niet alleen brand, maar ook moord.
 4. J. v d. Vaart: 'Groot Deuteren-het uitbreidingsplan West II'; gehucht welke in de 16e eeuw week voor fort Isabella.
 5. Schutjes, 'Kerkgeschiedenis van Den Bosch', deel 4 blz 170.
 6. Volgens Schutjes.
 
  1596 Extract uit het testament van Hendrik Gijsbertszoon van der Braecke, priester, geboren te Vught, waarbij hij, tot lafenis der arme zieken in het Grootgasthuis liggende, vermaakt een ½ morgen land, gelegen onder de parochie van St. Lambert te Vught, ter plaatse genaamd 'die Oetheren 1 over de bergen', 1596.
 1. H.J.M. van Rooy, 'Oud-archief van het Grootziekengasthuis te Den Bosch': I3472
 
  1596-1603 Iemand uit dit plaatsje zou dan heten 'hij is van d'Euteren' 1. Zo zou Deuteren ontstaan zijn.
 1. Krantenartikel van Pater Adrianus O.F.M. Cap [1884-1962, Joseph Joannus Gerardus Koens]: 'Deuteren, eertijds een gehucht thans een stadswijk'.
 
  13 okt 1603 De Aarts Hertog 1 kwam naderhand van tyd tot tyd binnen de Stad, en deed alhier veele Plyten, schanskorven 2, horden 3 en rys 4 gereed maken, om het Schansje 5 te Deuteren 6 in te nemen. Ten dien einde, liet hy op den dertienden October, des avonds laat, veel krygsvolk in de Stad komen, en des nagts in haast eene beukery, op zeker veld, buiten de St. Janspoort opwerpen, en daar op zes stukken planten, en veele plyten met krygsvolk, tusschen de Stad, en Deuteren leggen. Den volgenden morgen, deed hy een valsch krygsgeschrei, naar den kant van Herlair 7 maken, om de Staatschen derwaarts te lokken. Doch die der Schans te Deuteren maakten vuurtekenen, waar Maurits 8 derwaarts spoedde. De beukerij van Aalbrecht, begon met het aanbreken van den dag te schieten, waardoor de Schans gansch verpletterd werd; doch Maurits deed terstond drie veldstukken aanvoeren, waar mede hy op het volk in de plyten losbrandde. Dit joeg hun zulk een schrik aan, dat zy in verwarring geraakt, alles verlieten. Eenigen tyd hierna, haalden zy egter het geschut weg. Het Staatenvolk bekwam een menigte balken, horden en schanskorven, waar mede zy de schans te Deuteren 9 wederom in staat stelden. Vier dagen hierna 10, veinsde de Aarts Hertog, met grooter magt op de Schans te Deuteren, aan te vallen; waarom hy des nagts, vyf duizend mannen voetvolk, door de Hinthamerpoort, ter Stede deed intrekken. Deezen op de markt gekomen, bleven aldaar, om, volgens hun zeggen, den dag af te wagten. Den volgenden morgen, vertoonden zy een bevel van Aalbrecht, om binnen de Stad in bezetting te blyven. De Burgery hier over geweldig gestoord, riep, dat dit, tegen de voorwaarde, waar op de Stad in het jaar 1579, zig met de Koning van Spanje verzoend had, streed. Aalbrecht egter liet drie duizend mannen, aldaar in bezetting blyven, en voorzag de Stad, van krygsvoorraad.' Er wordt niet vermeld, dat er op de lokatie van de zandophoping van Klein Deuteren, toen al sprake was van een kelder of bewoning.
 1. Albrecht, Aartshertog van Oostenrijk tracht vergeefs deze Schans te veroveren. Overleed in 1621.
 2. Cilindrische mand van vlechtwerk zonder bodem (takkenbossen van wilgetenen) van zeer ongelijke afmetingen, gebruikt als bekleding der borstweringen in batterijen en loopgraven.
 3. Vlechtwerk van wilgetenen om iets af te schutten.
 4. Dunne bijeen gebonden wilgetenen takjes.
 5. Deze lag tussen de Janspoort en de lokatie Klein Deuteren in.
 6. J.H. van Heurn: 'Historie der stad en meierij Den Bosch'.
 7. Kasteel Out Herlaer bij Vught ten Oosten van de Dommel.
 8. Maurits op Wikipedia
 9. Vermoedelijk precies dezelfde lokatie als in 1629, tussen de St. Janspoort en Klein Deuteren in.
 10. Oudenhoven, 'Beschryving van 's Hertogenbosch' + Harræus, 'Tom.III blz 617-618'.
 
  26 april 1629 Den Bosch telt ongeveer 11.300 1 inwoners en 2100 soldaten met diens vrouwen en kinderen 2.
 1. Noord Brabants museum: 'Het Beleg van 's Hertogenbosch in 1629', blz 31+38, militairen in de barakken niet meegerekend.
 2. Krantenartikel van A.C.W. van der Wel: 'Verkrotting deed Bosche binnenstad de das om'. Hij zegt hierin; 12.000-15.000 soldaten. Deze stelling zal waarschijnlijk niet juist zijn.
 
  2 mei 1629 'Deuteren 1 en Pettelaar werden met den grond gelijk gemaakt, alle woningen neergebrand en alle bomen omgehouwen'. Tussen 3 en 5 mei 1629 gebeurde dit in opdracht van onze Regering 2, om de vijand beter te kunnen ontdekken. In de nacht staken Bossche soldaten de dijken buiten de stad door om de vijand zo te belemmeren. 'Aan de spits van 1000 3 soldaten slaagde hopman Kevelaar 4 uit Breda er in, hoewel niet zonder levens gevaar langs Deuteren 5 door 't water badende, de stad te bereiken en ter St. Janspoort binnen te komen'. De vijand bestond uit Prins Frederik Hendrik 6 en de Staatsen 7. De stad Den bosch werd door hun belegerd. Deuteren zou vernietigd zijn en Overste Pinsen 8 nam zijn kwartier in de Schans van Deuteren op 2 mei.
 1. F.A.M. Arnolds, 'Bossche Legenden en verhalen'.
 2. Brabantshof en de Spanjaarden.
 3. Noord Brabants museum: 'Het Beleg van 's Hertogenbosch in 1629', blz 31: zegt 800 manschappen uit Breda op 04-mei 1629.
 4. Kapitein Kevelaer.
 5. F.A.M. Arnolds, 'Bossche Legenden en verhalen'.
 6. Prins van Oranje, Graaf van Nassau, 1584-1647, was opgeleid tot legeraanvoerder door zijn halfbroer Maurits.
 7. De Fransen.
 8. Willem Pinsen van der Aa, kolonel bij de Staatsen.
 
  1629-1630 Kaarten: Er is geen vermelding gevonden van 'iets' op eerder gedateerde kaarten 1. Op een kaart van 1603 wordt op de lokatie van Klein Deuteren wel 'Den Drag Boom' 2 vermeld. Deze Den Drag Boom is de vlonder, oftewel het bruggetje. Ook is ter plekke een schans aanwezig, genaamd de Koeschans 3. De weg tussen de St.Janspoort en Deuteren kruist op deze lokatie het riviertje 'de Grote Vlier'. Dit bruggetje is de vlonder waar in de loop van de geschiedenis al diverse malen reparaties aan gepleegd is. De lokatie waar huidig Klein Deuteren is, wordt het eerst 4 vermeld op de kaart van J. Prempart in 1630. Er staat hier een redoute met de vermelding 'La Cave' 5. In de natuurlijke dekzandhoogte hebben de Staatsen waarschijnlijk een kelder gegraven voor de opslag van munitie (voor Pinsen). Langs de huidige weg Oude Vlijmenseweg hebben in 1629 approaches 6 en redoutes 7 gelegen.
 1. Lang niet alle kaarten zijn bekeken!
 2. Noord Brabants museum: 'Het Beleg van 's Hertogenbosch in 1629', blz 37. Ook op een kaart van Aenwysinge gemaakt in Mei 1929.
 3. Noord Brabants museum: 'Het Beleg van 's Hertogenbosch in 1629', blz 37.
 4. Naar mijn mening.
 5. De Kelder. Dit is NIET de huidige tongewelfde kelder onder het pand. De vierkante kelder is zelfs waarschijnlijk ouder als het tongewelf.
 6. Loopgraven.
 7. Schrikschansen.
 
 

10 febr 1681

 

Geeret Mertens is `n Piekenier (piek of lans) onder kapitein John Brued en hij is ingekwartierd bij Hendrik Hannes Barrebier in de Waterstraat te `s-Hertogenbosch maar hij wordt op 10-2-1681 verplaatst naar Jan de Mulder op Deuteren (vermoedelijk in een legerplaats).  
  1600-1700 Pas in de zeventienden eeuw vond een relatief geringe ophoging 1 plaats. Er treden meer overstromingen op door de toegepaste bedijking.
 1. Gemeente 's-Hertogenbosch, afdeling Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten, J.R. Treling: 'Bouwhistorische en Archelogische berichten'.
 
 

24 nov 1729

 

Daniel Bekkers wedn. Maria Schenkels wnd sBosch jeneverstoker afstand tocht
- ½ in land Cromvoirt tot Deuteren waarvan de wederhelft behoort aan zijn broer Willem Bakkers
tbv minderj. kind Francis Bekkers

 1. Van de Kleine Meierij: digitale Bossche Protocollen
 
  1740 Klein Deuteren wordt het eerst getekend door middel van een huisje op een kaart 1 uit 1740. Op deze kaart is later door iemand met grote letters Klyn Deuteren" aangebracht.
 1. Stadsarchief Den Bosch: St.10737 A3[446] 1740–50
 
  14 febr 1757 In het jaar 1757 1 leed dit gehucht 2 geweldig veel door het hoog water en de ijsschotsen. Nergens in den omtrek zijn toen, naar evenredigheid, meer beesten verdronken en meer huizen beschadigd dan hier. De hoogste waterstand was 6 el en 88-4 duim t.o.v. Ap. Duur 50 etmalen. Normaal hoog water was 1,40m boven AP.
 1. v.d. Aa: 'Aardrijkskundig Woordenboek'.
 2. Deuteren, bestaande uit Groot en Klein Deuteren.
 
  9 okt 1794 Toen de Fransen in 1794 Den Bosch belegerden, hadden zij te Klein Deuteren een verdekte opstelling 1 voor een batterij opgesteld, van waaruit zij de stad beschoten. Klein-Deuteren wordt gedeeltelijk vernietigd. Volgens de overlevering van de familie de Leeuw zou er een kanonskogel 2 in de voorzijde van Klein Deuteren hebben gezeten.
 1. Krantenartikel in gemeentearchief Den Bosch van J.A.M. Roelands.
 2. Waarschijnlijk van ons eigen leger. De kanonskogel zal door verbouwingen in 1814 waarschijnlijk niet meer in de voorgevel zitten.
 
  1799 Stand hoogwater: 6,82m hoog (6 el en 79 duim)  
  01-09-1876 Duitser neemt een proef in een weiland te Klein Deuteren, door op brandende takken en stro een emmer water met een leeg gegoten fles met een onbekend goedje. Dit alles deponeerde hij op het brandje . De vlammen doofden terstond en men hoopte dat hij de demo een keer overnieuw zou doen met een grotere brand.Het artikel werd niet vermeld in de regionale kranten van Den Bosch. Althans nog niet gevonden.  
  01 juni 1814 Klein Deuteren wordt na het vertrek van de Fransen opgetrokken uit zijn funderingen. Peter de Leeuw legt als 10-jarige de eerste steen in de voorgevel van Klein Deuteren.  
  24 mrt 1851 Linkerdijk bij de Dieze bezwijkt: straat van de St. Janspoort naar Klein-Deuteren loopt onder water.  
  09-01-1860    
 

23-02-1860

new

,dhr D. J. H. VAN TUSSENBROEK, maakt bezwaar hoe men omgaat met het vervoer van mensen/vee als er jaarmarkt is. Hierover word zijn brief geplaatst in de Noord-Brabander.

 
  door de eeuw heen new Klein Deuteren word geregeld gebruikt als lokatie voor diverse veilingen.  
  na 1932 De eerste lintbebouwing 1 langs de Oude Vlijmenseweg.
 1. Enkele rij huizen.
 
  28-07-1924 new Ernstig tramongeluk met vrachtwagen: 1 dode. Er wordt gesproken over: Vlijmense hut. Lokatie = Groot Deuteren.  
 

20-02-1928 new

Vechtpartij door 18-jarige C. uit Klein Deuteren, tijdens de carnaval. Nog onduidelijk wie dit is. Hij hield er een snijwond van het voorhoofd tot aan de nek over.

 
 

new

07-2010

Ontdekking Deutersche Schans te Deuteren: Lokatie  

Bronvermelding:
• Gemeente ´s-Hertogenbosch, afdeling Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten, J.R. Treling en A. van Drunen: ´Bouwhistorische en Archelogische berichten´.
• J. v.d. Vaart: ´Groot Deuteren_Uitbreidingsplan West II´.
• Noord Brabants Museum: ´Het Beleg van 's Hertogenbosch in 1629´.
• Schutjes: Kerkgeschiedenis van Den Bosch, deel 4.
• C.E. Hermans: ´Bijdragen tot de geschiedenis'´.
• ´Schepenen in Den Bosch oorkonden´.
• R. van Zijlen: ´Inventaris der archieven van de stad Den Bosch´.
• Pater Adrianus O.F.M. Cap (1884-1962, Joseph Joannus Gerardus Koens) krantenartikel: ´Deuteren, eertijds een gehucht thans een stadswijk´.
• A.C.W. van der Wel: '´Verkrotting deed Bossche binnenstad de das om´.
• H.J.M. van Rooy: ´Oud-archief van het Grootziekengasthuis te Den Bosch´, 1531/2 notariele copie.
• de Kronieken van Aelbertus Cuperinus (overl.1560), blz120.
• A.F.O. van Sasse van Ysselt: ´Nieuwe catalogus der oorkonden en handschriften´.
• J.H. van Heurn: ´Historie der stad en Meierij Den Bosch´.
• Oudenhoven: ´Bechryving van ´s Hertogenbosch´.
• Harræus: ´Tom.III´.
• F.A.M. Arnolds: ´Bossche Legenden en Verhalen´.
• Stadsarchief Den Bosch: St.10737 A3(446) 1740-50, kaart.
• v.d. Aa: ´Aardrijkskundig Woordenboek´.
• J.A.M. Roelands, krantenartikel in gemeentearchief Den Bosch.